Versamelings

Wet 1497 van 1939

Wet 1497 van 1939


Wet No 1497 van 29 Junie 1939
gepubliseer in die Official Journal no. 241 van 14 Oktober 1939

Beskerming van natuurlike skoonheid

1. Die volgende is onderhewig aan hierdie wet vanweë hul aansienlike openbare belang:

1) onroerende dinge wat opvallende karakters van natuurlike skoonheid of geologiese enkelheid het;

2) villa's, tuine en parke wat nie deur die wette gedek word vir die beskerming van dinge van artistieke of historiese belang nie, word gekenmerk deur hul ongewone skoonheid;

3) die komplekse van onroerende dinge waaruit 'n kenmerkende aspek bestaan ​​wat 'n estetiese en tradisionele waarde het;

4) die panoramiese skoonheid wat as natuurlike skilderye beskou word, en ook die standpunte of belvedere, toeganklik vir die publiek, waaruit mens die skouspel van daardie skoonheid kan geniet.

2. Van die dinge wat in nn. 1 en 2 en die lokaliteite waarna in nr. 3 en 4 van die voorafgaande artikel word twee afsonderlike lyste saamgestel, provinsie vir provinsie. Die samestelling van hierdie lyste word toevertrou aan 'n Kommissie wat in elke Provinsie ingestel is by besluit van die Ministerie vir Nasionale Onderwys. Die voorsitter van die Kommissie is deur 'n afgevaardigde van die Ministerie van Nasionale Onderwys, verkieslik gekies uit die lede van die Nasionale Raad vir Onderwys, Wetenskap en Kuns, en bestaan ​​uit: die Koninklike Superintendent van Monumente bevoeg vir elke setel; van die president van die provinsiale toerismeraad of sy afgevaardigde. Die volgende is regs deel van die Kommissie: die Podestà van die betrokke munisipaliteite; die verteenwoordigers van die betrokke kategorieë. Van tyd tot tyd bring die president van die Kommissie individuele kundiges op die gebied van mynbou of 'n verteenwoordiger van die National Forestry Militia, of 'n kunstenaar wat deur die Konfederasie aangewys is, professionele persone en kunstenaars, na gelang van die aard van die dinge en plekke wat bedek word, bymekaar. deur hierdie wet. Die lys van gemeenskappe, aldus saamgestel, en elke variant, soos dit ingestel word, word vir 'n periode van drie maande in die register van al die betrokke munisipaliteite in die provinsie gepubliseer, en gedeponeer, sowel as in die sekretariaat van die munisipaliteite self, by die hoofkwartier van die provinsiale vakbonde van professionele mense en kunstenaars, van die provinsiale vakbonde van boere van die provinsiale vakbonde van nyweraars.

3. Binne die termyn van drie maande vanaf die publikasie daarvan, kan die eienaars, houers, hoe belangstellendes ook al, deur middel van die Superintendensie beswaar aanteken by die Ministerie. In dieselfde termyn kan elkeen wat belangstel, klagtes en voorstelle rakende die lys aan die onderskeie plaaslike vakbondorganisasies stuur, wat binne die volgende kwartaal vir die volgende kwartaal na die Ministerie van Nasionale Onderwys gestuur sal word. die deur die Superintendensies. Die Minister keur die lys goed nadat hy die dokumente ondersoek het en wysigings aanbring wat hy toepaslik ag.

4. Die lys van plekke waarna in nr. 3 en 4 van art. 1, goedgekeur deur die Minister, word in die Amptelike Staatskoerant van die Koninkryk gepubliseer. 'N Afskrif van die nommer van die Staatskoerant wat dit bevat, word vir drie maande in die register van al die betrokke munisipaliteite gepos; en 'n ander eksemplaar, saam met die plan, word gelyktydig by die bevoegde kantoor van elke munisipaliteit gedeponeer waar die belanghebbende partye die reg het die daaropvolgende termyn van drie maande het die eienaars wat besit of houers die reg om 'n beroep te doen op die regering van die Koning wat besluit, nadat hulle die bevoegde tegniese liggame van die Ministerie van Nasionale Onderwys en die Staatsraad aangehoor het. uitspraak het die karakter van 'n definitiewe bepaling.

5. Van die groot lokaliteite wat in die lys in nr. 1 van hierdie wet het die Minister van Nasionale Onderwys die reg om 'n territoriale landskapsplan te reël wat opgestel moet word volgens die reëls wat deur die verordening bepaal word, en om saam met die lys self goedgekeur en gepubliseer te word, ten einde die gebiede te voorkom gebruik word op 'n manier wat die panoramiese skoonheid benadeel. As hierdie plan saamgestel word na die publikasie van die lys, word dit afsonderlik gepubliseer deur dit vir 'n tydperk van drie maande in die register van die betrokke munisipaliteite te plaas, en 'n afskrif daarvan word in die sekretariaat van die munisipaliteite gedeponeer sodat iemand kan bekyk dit. Die belanghebbende partye waarna in art. 3, het die reg om binne die termyn en die gevolge waarna in die derde paragraaf van die vorige artikel verwys word, te gebruik.

6. Op grond van die lys van dinge wat in nrs. 1 en 2 van art. 1, saamgestel deur die Provinsiale Kommissie, beveel die Minister vir Nasionale Onderwys die administratiewe kennisgewing van die verklaring van noemenswaardige openbare belang aan die eienaars, besitters of houers, om watter rede ook al, van die eiendomme. Hierdie verklaring wat op versoek van die Minister in die registers van die verbandregister opgeneem is, is van krag met betrekking tot elke daaropvolgende eienaar, besitter of houer. Teen die verklaring, aldus in kennis gestel, is die beroep op die derde paragraaf van art. 4.

7. Die eienaars, besitters of houers, vir watter rede ook al, van die eiendom wat onderwerp was van die gepubliseerde lyste van die lokaliteite, kan dit nie vernietig of wysigings instel wat die eksterne aspek wat deur hierdie wet beskerm word, benadeel nie. Daarom moet hulle die projekte van die werke wat hulle wil doen onderwerp aan die bevoegde leiding van die toesighouding en hulle weerhou om daaraan te werk totdat hulle die magtiging verkry het. Die Koninklike Superintendent is verplig om binne drie maande na die aanbieding van die projekte uitspraak te lewer.

8. Ongeag die insluiting in die lys lokaliteite en die kennisgewing ingevolge art. 6, het die Minister vir Nasionale Onderwys die reg: 1) om die uitvoering van werke te verbied sonder om die huidige eksterne toestand van dinge en plekke onder hierdie wet te benadeel; 2) om te bestel, selfs as die waarskuwing in die vorige nommer nie tussenbeide getree het nie, het die opskorting van die werke begin.

9. Die ministeriële maatreël wat ingevolge die vorige artikel aangeneem is, is bedoel as advokaat indien die belanghebbende nie binne drie maande in kennis gestel is dat die Kommissie in art. 2 het 'n gunstige mening uitgespreek oor die aanbring van die beperking wat die verbod op werk of die opskorting van die begin van die werk regverdig. Die bepaling self word vanaf die dertigste dag vanaf die kennisgewing van die goedkeuring aan die belanghebbende as definitief beskou.

10. Vir werk aan dinge wat nog nie voorheen in die gepubliseerde lys van lokaliteite opgeneem is nie, en ook nie voorheen verklaar en in kennis gestel is van noemenswaardige openbare belang nie, waarvan die opskorting gelas is, sonder die vooraf waarskuwing ingevolge art. 8 n. 1 word daar opgetree om vergoeding te kry vir die uitgawes wat aangegaan is tot die tydstip van die kennisgewing van opskorting. Die werk wat reeds uitgevoer is, word gesloop ten koste van die Ministerie van Nasionale Onderwys.

11. In die geval van openinge van paaie en steengroewe, in die geval van pypleidings vir nywerheidsaanlegte en stapels in die konteks en met die oog op die plekke waarna in art. 3 en 4 verwys word. 1 van hierdie wet, of naby die dinge wat in ainn genoem word. 1 en 2 van dieselfde artikel het die Koninklike Superintendent die reg om die afstande, maatreëls en variante voor te skryf aan projekte wat aan die gang is, wat, met inagneming van die ekonomiese bruikbaarheid van die werk, in staat is om vooroordeel op dinge en plekke te vermy. beskerm deur hierdie wet.

12. Die goedkeuring van stadsbeplanning of uitbreidingsplanne vir die beboude gebied moet gegee word, met betrekking tot die doeleindes van hierdie wet, in ooreenstemming met die Minister van Nasionale Onderwys.

13. Die maatreëls wat ingevolge hierdie wet getref moet word met betrekking tot die plekke wat die erfgenootskap van die Staatseiendom raak, moet in ooreenkoms met die Minister van Finansies uitgereik word. Bepalings wat goed opgeneem word in die konteks van die maritieme publieke domein, moet in ooreenstemming met die Minister van Kommunikasie uitgereik word, en, indien dit na hawewerke verwys, ook in ooreenstemming met die Minister van Openbare Werke. Die maatreëls van algemene aard rakende die plekke wat erken word as oorde, kuuroorde, toeriste-oorde ingevolge die R.D.L. 15 April 1926, n. 765, moet in samewerking met die Minister van Populêre Kultuur uitgereik word. Laastens moet al die maatreëls rakende openbare werke in ooreenstemming met die betrokke individuele administrasies uitgereik word.

14. Binne en naby die plekke en dinge wat deur kuns beoog word. In hierdie wet kan die aanbring van tekens of ander reklamemiddels nie toegestaan ​​word sonder voorafgaande toestemming van die bevoegde Direktoraat van die Superintendensie van monumente of Middeleeuse en moderne kuns nie, wat verplig is om die Provinsiale Toerismeraad te raadpleeg. Die Minister van Nasionale Onderwys het die reg om, deur die prefek, die verwydering, ten koste van die belanghebbende partye, te beveel van die tekens en ander maniere van advertensies wat nie voorheen gemagtig is nie, wat in elk geval die voorkoms of vrye genot sal benadeel. dinge en plekke onderhewig aan hierdie wet. Dit is ook die fakulteit van die Minister om deur die prefekt te orden in die gebiede wat in nrs. 1 van hierdie wet word gegee aan die gevels van geboue, waarvan die kleur die skoonheid van die geheel versteur, 'n ander kleur wat daarmee ooreenstem. In geval van nie-nakoming, sal die prefek die uitvoering ex officio uitvoer volgens die bepalings en gevolge van artikel 20 van die huidige T.U. van die munisipale en provinsiale wetgewing.

15. Ongeag die sanksies wat deur die kriminele wetgewing opgelê word, moet elkeen wat nie die verpligtinge en bevele in hierdie wet nakom nie, volgens die Ministerie van Onderwys dit meer toepaslik ag, in die belang van die beskerming van natuurlike en panoramiese skoonheid, om hul eie koste van die werke wat onwettig verrig is, af te breek of om 'n skadeloosstelling te betaal wat gelykstaande is aan die groter bedrag tussen die skade wat aangerig is en die wins verkry deur die commessatrasgressione. As die oortreder nie die sloping binne die voorafbepaalde termyn doen nie, het die Ministerie van Nasionale Onderwys die reg om dit amptelik deur die Prefek te reël. Die onkostesverslag word afdwingbaar gemaak deur 'n bepaling van die Minister en word ingevorder volgens die bepalings van die huidige wet op die invordering van staatseiendominkomste. Die skadeloosstelling waarna in die eerste paragraaf verwys word, word deur die Minister van Nasionale Onderwys bepaal op grond van 'n beoordeling van die kantore van die Siviele Ingenieurs of die Bosbou-milities bygestaan ​​deur die Koninklike Superintendent. As die oortreder nie die maatreël wat deur die Minister ingestel is, aanvaar nie, word die skadeloosstelling onteenseglik bepaal deur 'n paneel van drie kundiges wat die een deur die Minister moet benoem, die ander deur die oortreder en die derde deur die president van die hof. Die relatiewe uitgawes word deur die oortreder voorspel. Die bepaling wat deur die Minister ingevolge die derde paragraaf van hierdie artikel uitgereik is, is afdwingbaar wanneer die belanghebbende skriftelik sy toestemming gegee het, of as hy nie binne drie maande na kennisgewing daaraan voldoen het nie, of, die voorgeskrewe deposito van uitgawes gemaak het, het verklaar dat hy die mening van die raad van ouditeure wil uitlok. Die bepaling wat deur die Minister uitgereik is na die uitspraak van die paneel van kundiges, is onmiddellik afdwingbaar. Die skadeloosstelling, hoe vasgestel ook al, word op die wyse bedoel in paragraaf 2 van hierdie artikel ingevorder en vloei na 'n spesiale hoofstuk van die staat se inkomste-begroting.

16. Geen vergoeding is verskuldig vir die beperkinge wat op eiendomme in privaat besit ingevolge die vorige artikels opgelê word nie. Slegs in die geval van absolute verbod op konstruksie van gebiede wat as geboue beskou kan word, kan 'n spesiale bydrae toegestaan ​​word, onderhewig aan die beoordeling van die tegniese belastingkantoor, binne die perke van die bedrag wat in 'n spesifieke hoofstuk van die staat van voorspelling van nasionale onderwysuitgawes, in verhouding tot die opbrengs van die opbrengs bedoel in art. 15 van hierdie wet, volgens die voorskrifte wat deur die regulasie ingestel word. Die uitgawes wat verband hou met die beskerming van die eiendom of plek waarna in art. 1, insluitend dié vir kommissies, missies of besoeke op die terrein en uitgesluit bonusse vir werksaamheid en prestasie.

17. As die instelling van die beperking onder die bepalings van hierdie wet 'n effektiewe vermindering in die inkomste van die eiendomme bepaal, kan die eienaar die skatting van die grond volgens art. 43 van die gekonsolideerde teks van die wette oor die nuwe kadaster wat goedgekeur is by koninklike besluit nr. 1572, hoewel die ou landregister in die Gemeente van krag is, of die gedeeltelike hersiening van die inkomste van die geboue ingevolge art. 21 van die wet van 26 Januarie 1865, n. 2136, en van die kuns. 10 van die wet 11 Julie 1889, n. 6214, met dien verstande dat die uiterstes waarvoor dieselfde bepalings voorsiening maak, van toepassing is.

18. Die kennisgewings van belangrike openbare belang van natuurlike of panoramiese skoonheid, uitgevoer op grond van die L. 11 Junie 1922, n. 778, moet geldig geag word vir alle doeleindes van hierdie wet.

19. Wet 778, en enige ander bepaling wat in kontras is met dié van hierdie wet, word herroep.

Daar moet op gelet word dat die publikasie van hierdie teks van die wet nie amptelik is nie en nie onder outeursreg ingevolge art. 5 van die wet 22/04/1941 n. 633 en daaropvolgende wysigings en toevoegings. Outeursreg verwys na die uitwerking en aanbieding van die tekste self.


Streek Calabrië - Portaal - Dokumente en vorms

 • DEPARTEMENTE
 • Algemene Sekretariaat
 • Presidensie
 • Organisasie, Menslike Hulpbronne
 • Ekonomie en Finansies
 • Eensame programmering
 • Infrastruktuur, openbare werke, mobiliteit
 • Werk, ekonomiese ontwikkeling, produktiewe aktiwiteite en toerisme
 • Landbou en Agri-voedselbronne
 • Beskerming van gesondheidsdienste, maatskaplike en maatskaplike gesondheidsdienste
 • Omgewingsbeskerming
 • Onderwys en kultuur
 • Stadsbeplanning
 • Burgerlike beskerming

 • Parke en biodiversiteit
  • Monumentale bome
  • Beskermde gebiede
  • Gemeenskaps- en nasionale programmering
  • Natura 2000-netwerk
 • Sektore van die Departement
  • 1 - GEÏNTEGREERDE WATERSIKLUS
  • 2 - GEÏNTEGREERDE AFVALSIKLUS
  • 3 - MARITIME DOMAIN EN RIVIER-, MEER- EN KOSTA-KONTRAKTE
  • 4 - OMKOMSTIGE EKONOMIE - OMGEWINGSBEOORDELINGE EN MAGTIGINGS - VOLHOUBARE ONTWIKKELING
  • 5 - PARKE EN BESKERMDE NATUURLIKE GEBIEDE
  • 6 - OMGEWINGSONDERWYS EN -OPLEIDING, LANDSKAPVERENIGBAARHEID - OMGEWINGSBESKADIGING
  • 7 - ENERGIE-INFRASTRUKTUUR, HERNUUBARE EN NIE-HERNUWBARE BRONNE
  • 8 - VERWYDERING EN HERSTEL VAN DEEGRADE GEBIEDE - IN BETREKKING TOT BESOEDELING - OMGEWINGSANKSIES
  • 9 - WATERBESTUUR
 • Waterbeskerming
  • Waterowerheid
  • Bad
  • Suiweringsdatabasis
  • Rioolslyk
  • Strand skoonmaak
  • Omgewingsanksies
  • MAGTIGING VIR DIE BESTUUR VAN MARINE SEDIMENTE
 • Weiering
  • Optimale territoriale gebiede
  • Asbes
  • Implementering van streekreg 14/2014
  • Konferensie
  • Voorwaardelike en dringende verordeninge
  • Streeksafvalbestuursplan
  • Herwinning
  • Oorgrens
 • Herstel
  • Ingrypings
 • Volhoubare ontwikkeling
  • Omgewingsopvoeding
  • Groen openbare verkryging
  • Omgewingsvolhoubaarheid
 • Omgewingspermitte
  • Geïntegreerde magtiging - AIA
  • Enkelmagtiging - AUA
  • Strategiese omgewingsevaluering
  • Impakstudie - VIA
 • Landskapversoenbaarheid
  • Beoordeling van landskapversoenbaarheid
  • Toepassing van strafamnesties
  • Paaiemente / Uitbreiding van landskapsanksies
 • UOT-omgewing
  • Magtiging Art 208
  • Magtiging Art 269
  • Nuttige dokumente
 • Regulasies
  • Europese
  • Nasionaal
  • Streek
 • Dokumente
  • Omsendbriewe
  • Besluite
  • Besluite

Tender kennisgewings en kennisgewings

Kompetisies en keuses

Vorms


Wet 1497 van 1939

1. Die volgende is onderhewig aan hierdie wet vanweë hul aansienlike openbare belang:

1) onroerende dinge wat opvallende karakters van natuurlike skoonheid of geologiese enkelheid het
2) villa's, tuine en parke wat nie deur die wette ter beskerming van dinge van artistieke of historiese belang gedek word nie, uitstaan ​​vir hul ongewone skoonheid
3) die komplekse van onroerende dinge waaruit 'n kenmerkende aspek bestaan ​​wat 'n estetiese en tradisionele waarde het
4) die panoramiese skoonheid wat beskou word as 'n natuurlike prentjie en ook daardie standpunte of belvedere, toeganklik vir die publiek, waarvandaan 'n mens die skouspel van daardie skoonheid kan geniet.

1. Van die dinge wat in nn. 1 en 2 en van die lokaliteite waarna in nr. 3 en 4 van die vorige artikel word saamgestel, provinsie vir provinsie, twee verskillende lyste.

2. Die samestelling van hierdie lyste word toevertrou aan 'n Kommissie wat in elke Provinsie ingestel is by besluit van die Minister van Nasionale Onderwys.

3. Die voorsitter van die Kommissie is deur 'n afgevaardigde van die Ministerie van Nasionale Onderwys, verkieslik uit die lede van die Nasionale Raad vir Onderwys, Wetenskap en Kuns en bestaan ​​uit:
van die (koninklike) toesighouer van monumente verantwoordelik vir elke amp
die president van die provinsiale toerismeraad of sy afgevaardigde.

4. Die volgende is regs deel van die Kommissie:
die podestà van die betrokke munisipaliteite
verteenwoordigers van die betrokke kategorieë.

5. Die president van die Kommissie versamel van tyd tot tyd individuele kundiges in die mynbou of 'n verteenwoordiger van die National Forestry Militia, of 'n kunstenaar wat deur die Konfederasie aangewys word, professionele persone en kunstenaars, volgens die aard van die dinge en plekke wat deur hierdie wet gedek word. .

6. Die lys van gemeenskappe, aldus saamgestel, en enige variasies, soos dit ingestel word, word vir 'n tydperk van drie maande in die register van al die belanghebbende munisipaliteite van die provinsie gepubliseer, en in die sekretariaat van die munisipaliteite gedeponeer. self, by die kantore van die provinsiale vakbonde van professionele persone en kunstenaars, die provinsiale vakbonde van boere en die provinsiale vakbonde van nyweraars.

1. Binne die termyn van drie maande vanaf die datum van publikasie, kan die eienaars, besitters of houers in elk geval belangstel deur die Superintendensie beswaar aanteken by die Ministerie. In dieselfde termyn kan enigiemand wat 'n belang het, klagtes en voorstelle rakende die lys aan die onderskeie plaaslike vakbondorganisasies stuur, wat binne die volgende kwartaal aan die Ministerie van Nasionale Onderwys gestuur sal word. deur die Superintendensies.

2. Die Minister, nadat hy die dokumente ondersoek het, keur die lys goed en stel die wysigings in wat hy toepaslik ag.

1. Die lys lokaliteite waarna in nr. 3 en 4 van art. 1, goedgekeur deur die Minister, word in die Amptelike Staatskoerant van die Koninkryk gepubliseer.

2. 'n Afskrif van die nommer van die Staatskoerant wat dit bevat, word vir drie maande in die register van al die betrokke munisipaliteite geplaas en 'n ander eksemplaar met die plan word gelyktydig by die bevoegde kantoor van elke munisipaliteit gedeponeer, waar die belanghebbendes die reg het om bekyk dit.

3. Binne die volgende termyn van drie maande het die eienaars wat besit of houers die reg om 'n beroep te doen op die regering van die koning wat uitspraak lewer, nadat hulle die bevoegde tegniese liggame van die Ministerie van Nasionale Onderwys en die Staatsraad gehoor het.

4. 'n Afskrif van die nommer van die Staatskoerant wat dit bevat, word vir drie maande in die register van al die betrokke munisipaliteite gepos, en 'n ander eksemplaar met die plan word gelyktydig by die bevoegde kantoor van elke munisipaliteit gedeponeer, waar die belanghebbendes die reg het om bekyk dit.

5. Binne die volgende termyn van drie maande het die betrokke eienaars of houers die reg om 'n beroep te doen op die regering van die koning wat besluit, nadat hulle die bevoegde tegniese liggame van die Ministerie van Nasionale Onderwys en die Raad van Staat geraadpleeg het. Hierdie uitspraak het die karakter van 'n definitiewe bepaling

1. Van die groot lokaliteite wat in die lys in nr. 3 en 4 van art. 1 van hierdie wet het die Minister van Nasionale Onderwys die fakulteit om 'n territoriale landskapplan te reël, op te stel volgens die reëls wat deur die verordening bepaal word, en saam met die lys self goedgekeur en gepubliseer te word, ten einde die gebiede te voorkom van die plekke word gebruik op 'n manier wat die panoramiese skoonheid benadeel.

2. Die genoemde plan, indien dit saamgestel word na die publikasie van die lys, word afsonderlik gepubliseer deur vir 'n tydperk van drie maande in die register van die betrokke munisipaliteite te plaas, en 'n afskrif daarvan word in die sekretariaat van die munisipaliteite self neergelê sodat enigiemand kan dit aanvaar.

3. Teen die territoriale landskapsplan word die belanghebbendes in art. 3, het die reg om binne die termyn en vir die gevolge waarna in die derde paragraaf van die vorige artikel verwys word, te herhaal.

1. Op grond van die lys van dinge wat in nn. 1 en 2 van art. 1, saamgestel deur die Provinsiale Kommissie, beveel die Minister vir Nasionale Onderwys die administratiewe kennisgewing van die verklaring van noemenswaardige openbare belang aan die eienaars, besitters of houers, om watter rede ook al, van die eiendomme.

2. Hierdie verklaring, getranskribeer op versoek van die Minister, in die registers van die verbandregister, is van krag met betrekking tot enige daaropvolgende eienaar, besitter of houer.

3. Teen die verklaring, aldus in kennis gestel, is die beroep in die derde paragraaf van art. 4.

1. Die eienaars, besitters of houers, vir watter rede ook al, van die eiendom waarvoor 'n aangemelde verklaring of status in die gepubliseerde lyste van lokaliteite opgeneem is, kan dit nie vernietig of wysigings instel wat die uiterlike wat beskerm word, beskadig nie deur hierdie wet.

2. Daarom moet hulle die projekte van die werke wat hulle wil doen, aan die bevoegde Koninklike Superintendensie voorlê en hulle daarvan weerhou om daaraan te werk totdat hulle die magtiging verkry het.

3. Die Koninklike Superintendent is verplig om binne drie maande na die aanbieding daarvan uitsluitsel te gee oor genoemde projekte.

1. Ongeag die insluiting in die lys van lokaliteite en die kennisgewing ingevolge art. 6, het die Minister van Nasionale Onderwys die fakulteit:

1) om die uitvoering van werke te verbied wat die huidige eksterne toestand van dinge en die plekke wat onder hierdie wet onderhewig is, kan benadeel
2) om te bestel, selfs al is die waarskuwing in die vorige nommer nie gegee nie, is die opskorting van die werke begin.

1. Die ministeriële maatreël wat ingevolge die vorige artikel aangeneem is, word as herroep beskou as die belanghebbende binne die termyn van drie maande nie in kennis gestel is dat die Kommissie in art. 2 het 'n gunstige mening uitgespreek oor die aanbring van die beperking wat die remming van werkonderneming of die opskorting van die begin van die werk regverdig.

2. Die bepaling self word beskou as finaal vanaf die dertigste dag vanaf die kennisgewing van die goedkeuring aan die belanghebbende party.

1. Vir werke aan dinge wat nog nie voorheen in die gepubliseerde lys van lokaliteite opgeneem is nie, en ook nie voorheen verklaar en in kennis gestel is van noemenswaardige openbare belang nie, waarvan die opskorting gelas is, sonder die vooraf waarskuwing ingevolge art. 8, nr. 1 word opgetree om vergoeding te kry vir die uitgawes wat aangegaan is tot die oomblik van die kennisgewing van opskorting.

2. Die werk wat reeds uitgevoer is, word gesloop ten koste van die Ministerie van Nasionale Onderwys.

1. In die geval van openinge van paaie en steengroewe, in die geval van pypleidings vir nywerheidsaanlegte en stapels in die konteks en met die oog op die lokaliteite waarna in nrs. 3 en 4 van art. 1 van hierdie wet, of in die nabyheid van die dinge waarna in nr. 1 en 2 van dieselfde artikel, is die Koninklike Superintendent bevoeg om die afstande, maatstawwe en variante aan die lopende projekte voor te skryf, wat, met inagneming van die ekonomiese nut van die onderneemde werk, daartoe voorkom dat vooroordele en beskermde plekke vermy word. deur hierdie wet.

1. Goedkeuring van stadsbeplanning of uitbreidingsplanne moet gegee word, met betrekking tot die doeleindes van hierdie wet, in ooreenstemming met die Minister van Nasionale Onderwys.

1. Die maatreëls wat ingevolge hierdie wet getref moet word met betrekking tot die plekke waar die eiendomsmaatskappye van die Staatskantoor betrokke is, moet in ooreenkoms met die Minister van Finansies uitgereik word.

2. Bepalings rakende bates wat in die maritieme publieke domein opgeneem word, moet in ooreenkoms met die Minister vir Kommunikasie uitgereik word, en indien dit na hawewerke verwys, ook in ooreenstemming met die Minister vir openbare werke.

3. Die maatreëls van algemene aard met betrekking tot die gebiede wat as oorde erken word, van behandeling, van toerisme in ooreenstemming met die R.D.L. 15 April 1926, n. 765, moet in oorleg met die Minister van Populêre Kultuur uitgereik word.

4. Laastens moet alle maatreëls rakende openbare werke in ooreenstemming met die betrokke individuele administrasies uitgereik word.

1. Binne en naby die plekke en dinge wat deur kuns beoog word. In hierdie wet kan die aanbring van tekens of ander reklamemiddels nie toegelaat word sonder die voorafgaande toestemming van die bevoegde Koninklike Superintendensie van monumente of Middeleeuse en moderne kuns nie, wat verplig is om met die provinsiale owerheid in verbinding te tree vir toerisme.

2. Die Minister van Nasionale Onderwys het die reg om, deur die prefek, die verwydering, ten koste van die belanghebbende partye, te beveel van tekens en ander maniere van advertensies wat nie voorheen gemagtig is nie, wat in elk geval die voorkoms of vrye genot beskadig van die dinge en plekke onderhewig aan hierdie wet.

3. Dit is ook die fakulteit van die Minister om deur die prefek te orden op die plekke wat in nrs. 3 en 4 van art. 1 van hierdie wet, 'n ander kleur wat hiermee ooreenstem, word gegee aan die gevels van geboue, waarvan die kleur die skoonheid van die geheel versteur. In die geval van nie-nakoming, sal die prefek die uitvoering ex officio uitvoer binne die bepalings en vir die doeleindes van art. 20 van die huidige gekonsolideerde teks van die munisipale en provinsiale wetgewing.

4. In geval van nie-nakoming, sal die prefek die uitvoering ex officio uitvoer binne die voorwaardes en vir die gevolge waarna in art. 20 van die huidige gekonsolideerde teks van die munisipale en provinsiale wetgewing.

1. Ongeag die sanksies wat deur die kriminele wetgewing opgelê word, moet elkeen wat nie die verpligtinge en bevele in hierdie wet nakom nie, volgens die nasionale onderwysministerie dit meer toepaslik ag, ter beskerming van natuurlike en panoramiese skoonheid, om op eie koste die werke wat onwettig uitgevoer is, te sloop of om 'n skadeloosstelling te betaal wat gelykstaande is aan die groter bedrag tussen die skade wat aangerig is en die wins verkry deur die gepleegde oortreding.

2. As die oortreder nie binne die voorafbepaalde termyn voorsiening maak vir die sloping nie, het hy die fakulteit om die Ministerie van Nasionale Onderwys ex officio deur die prefek te reël. Die onkostesverslag word afdwingbaar gemaak deur 'n bepaling van die Minister en word ingevorder volgens die geldende regulasies oor die invordering van staatsbesit.

3. Die skadeloosstelling waarna in die eerste paragraaf verwys word, word deur die Minister van Nasionale Onderwys bepaal op grond van 'n deskundige advies van die kantore van die Siviele Ingenieurs of die Bosbou-milities bygestaan ​​deur die Royal Superintendent.

4. As die oortreder nie die maatreël wat deur die Minister ingestel is, aanvaar nie, word die skadeloosstelling onteenseglik bepaal deur 'n paneel van drie deskundiges wat deur die Minister aangestel word, die ander deur die oortreder en die derde deur die President van die Hof. Die relatiewe uitgawes word deur die oortreder voorsien.

5. Die bepaling wat deur die Minister ingevolge die derde paragraaf van hierdie artikel uitgereik word, word afdwingbaar wanneer die belanghebbende skriftelik sy toestemming gegee het, of as hy binne drie maande na kennisgewing nie nagekom het of die vereiste deposito van die uitgawes, het verklaar dat hy die oordeel van die deskundige raad wil ontlok.

6. Die bepaling wat deur die Minister uitgereik is na die uitspraak van die paneel van kundiges, is onmiddellik afdwingbaar.

7. Die skadeloosstelling, hoe vasgestel ook al, word op die wyse bedoel in paragraaf 2 van hierdie artikel ingevorder en vloei na 'n spesiale hoofstuk van die staat se inkomstebegroting.

1. Geen skadeloosstelling is verskuldig vir die beperkings wat aan eiendomme in private besit opgelê word ingevolge die voorafgaande artikels nie.

2. Slegs in die geval van absolute verbod op konstruksie van gebiede wat as geboue beskou kan word, kan 'n spesiale bydrae toegestaan ​​word, onderhewig aan die beoordeling van die tegniese belastingkantoor, binne die perke van die bedrag wat in 'n spesifieke hoofstuk toegeken moet word. van die raming van die uitgawes van die Ministerie van Nasionale Onderwys, in verhouding tot die inkomste uit die opbrengs bedoel in art. 15 van hierdie wet, volgens die prosedures wat deur die regulasie ingestel word.

3. Die uitgawes wat verband hou met die beskerming van die eiendom of plek waarna in art. 1, insluitend dié vir kommissies, missies of inspeksies, en bonusse vir aktiwiteit en prestasie uitgesluit.

1. As die instelling van die beperking onder die bepalings van hierdie wet 'n effektiewe vermindering in die inkomste van die eiendomme tot gevolg het, kan die eienaar 'n verandering in die waardasie van die grond op grond van art. 43 van die gekonsolideerde teks van die wette oor die nuwe kadaster wat by koninklike besluit op 8 Oktober 1931 goedgekeur is, n. 1572, alhoewel die ou landregister van krag is in die munisipaliteit, of die gedeeltelike hersiening van die inkomste van die geboue ingevolge art. 21 van die wet van 26 Januarie 1865, n. 2136 en art. 10 van die wet van 11 Julie 1889, n. 6214, met dien verstande dat die uiterstes waarvoor dieselfde bepalings voorsiening maak, nagekom word.

1. Die kennisgewings van belangrike openbare belang van natuurlike of panoramiese skoonheid, uitgevoer op grond van die wet van 11 Junie 1922, n. 778, moet geldig geag word vir alle doeleindes van hierdie wet.

1. Wet nr. 778 van 11 Junie 1922, en enige ander bepaling wat in kontras is met dié van hierdie wet, word herroep


Staatsreg 29/06/1939 n. 1497

(ingetrek deur artikel 166, paragraaf 1, van wetsbesluit nr. 490 van 29 Oktober 1999)

1. Die volgende is onderhewig aan hierdie wet vanweë hul aansienlike openbare belang:
1) onroerende dinge met opvallende karakters van natuurlike skoonheid of geologiese enkelheid
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
art. 2

1. Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
3. La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione nazionale, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti ed è composta:
del (regio) Soprintendente ai monumenti competente per sede
del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
4. Fanno parte di diritto della Commissione:
i podestà dei Comuni interessati
i rappresentanti delle categorie interessate.
5. Il Presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
6. L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali
art. 3

1. Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.
2. Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.
art. 4

1. L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
3. Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'Educazione Nazionale e il Consiglio di Stato Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.
4. Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
5. Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'Educazione Nazionale e il Consiglio di Stato. Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo
art. 5

1. Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
2. Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.
3. Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo .
art. 6

1. Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
2. Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
3. Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.
art. 7

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o di stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo ne introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.
2. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. E’ fatto obbligo al Regio soprintendente di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.
art. 8

1. Indipendentemente dalla inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:
1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.
art. 9

1. Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se, entro il termine di tre mesi, non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
2. Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.
art. 10

1. Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
2. Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.
art. 11

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.
art. 12

1. L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della educazione nazionale.
art. 13

1. I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.
2. I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni, e qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.
3. I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare.
4. Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.
art. 14

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall' art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Regia Sopraintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all’aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.
3. E’ anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio à termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.
4. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio à termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.
art. 15

1. Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente [ . . . ]


Legge 1497 del 1939

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)

abrogato dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42 del 2004

articoli da 1 a 148 (omissis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all’articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalitа di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 и facoltativa per le vaste localitа indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall’articolo 140 e dall’articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell’articolo 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell’articolo 164 il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con la regione, puт adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

1. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalitа di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli nй introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che и oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L’autorizzazione и rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puт in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni и data facoltа agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, и presentata alla competente soprintendenza e ne и data comunicazione alla regione.

1. Non и richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attivitа agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivitа ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell’articolo 146, purchй previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall’articolo 143 la regione e il Ministero hanno facoltа di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all’articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all’articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonchй gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

1. Per lavori su beni nй precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, nй precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 153, comma 1, l’interessato puт ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere giа eseguite sono demolite a spese dell’autoritа che ha disposto la sospensione.

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista delle localitа indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139, ovvero in prossimitа delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltа di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilitа economica delle opere giа realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.

2. La medesima facoltа spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della regione.

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puт in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in difformitа della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l’autorizzazione prescritta dal comma 1 и rilasciata secondo le procedure previste all’articolo 26.

3. Per le attivitа minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 и rilasciata sentito il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell’ambiente in materia di cave e torbiere.

1. Nell’ambito e in prossimitа dei beni ambientali indicati nell’articolo 138 и vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’autoritа preposta alla tutela paesaggistica.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimitа dei beni indicati nel comma 1 и vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole dell’autoritа preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilitа della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

1. L’autoritа amministrativa preposta alla tutela paesaggistica puт ordinare che nelle localitа contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la regione provvede all’esecuzione d’ufficio.

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dalle regioni e dal Ministero.

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 и emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357

1. Fino all’approvazione dei piani previsti all’articolo 149 non и concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformitа di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali и punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza и trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio и stata commessa la violazione.

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal presente Titolo, il trasgressore и tenuto, secondo che la Regione ritenga piщ opportuno, nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma й determinata previa perizia di stima.

2. Con l’ordine di rimessione in pristino и assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d’ufficio per mezzo del Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalitа di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicitа adottato dall’autoritа preposta alla tutela paesaggistica a norma dell’articolo 157, comma 1 и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione и tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicitа, nel termine assegnato dall’autoritа amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autoritа provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimitа dei beni ambientali indicati nell’articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939, n. 1089
- legge 29 giugno 1939, n. 1497
- legge 2 aprile 1950, n. 328
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell’articolo 2
- legge 3 febbraio 1971, n. 147
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21
- d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all’articolo 82, commi 3 e seguenti
- legge 23 luglio 1980, n. 502
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all’articolo 1
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell’articolo 1-ter e dell’articolo 1-quinquies
- legge 5 giugno 1986, n. 253
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all’articolo 4-bis
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all’articolo 17, comma 24
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter
- d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368
- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all’articolo 1, commi 2 e 4
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8
- legge 13 novembre 1997, n. 395
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all’entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attivitа culturali, denominati in questo testo unico, rispettivamente, “Ministro" e "Ministero”.

Allegato A
(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

1. Reperti archeologici aventi piщ di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine
b) siti archeologici
c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piщ di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonchй manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi piщ di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi piщ di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piщ di cinquanta anni.

13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi piщ di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piщ di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore и pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
(lettera modificata dall'articolo 35 della legge n. 39 del 2002)

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti

(1) Aventi piщ di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.


Indice

 • 1 Evoluzione normativa
  • 1.1 Regno d'Italia
  • 1.2 Adempimento della Costituzione repubblicana
  • 1.3 Gli anni '90
  • 1.4 La codificazione del 2004
 • 2 Tutela dell'arte, della storia e del paesaggio
  • 2.1 Catalogo
 • 3 Tutela della testimonianza umana
  • 3.1 Inquadramento amministrativo
  • 3.2 Limiti
 • 4 Note
 • 5 Bibliografia
 • 6 Voci correlate
 • 7 Riferimenti normativi
 • 8 Altri progetti
 • 9 Collegamenti esterni

Regno d'Italia Modifica

Con l'Unità d'Italia, le belle arti, i musei e gli scavi, con il r.d. 11 agosto 1861, n. 202, furono assegnati al ministero della pubblica istruzione. Con la legge 27 luglio 1907, n. 386 viene istituito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e con il r.d.l. 3 ottobre 1919, n. 1792, fu costituito un Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, poi soppresso con r.d. 29 aprile 1923, n. 953. Quello stesso anno, in attuazione della riforma Gentile, fu approvato, con r.d. 16 luglio, n. 1753, un nuovo ordinamento in base al quale veniva istituita la direzione generale per le antichità e belle arti, all'interno del ministero della Pubblica istruzione, che nel 1929 divenne Ministero dell'educazione nazionale. Con il r.d. 22 dicembre 1932, n. 1735, veniva istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali. [1]

Il 1º giugno 1939 venne emanata dal ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai la legge n. 1089/1939 "per la tutela delle cose di interesse artistico e storico" (legge Bottai), la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, e il 29 giugno quella "per la tutela delle bellezze paesistiche" (l. n. 1497/1939).

Viene tutelato il patrimonio storico-artistico mirando alla conservazione del concetto di "bello" ottocentesco. Si tratta di una concezione puramente estetica e meramente conservativa, ma segna una grande svolta nella concezione di patrimonio e tutela della cultura.
Venne inserita tra i primi dodici articoli, quindi tra i principi fondamentali del nostro ordinamento perché promuovere la tutela della cultura significa promuovere l'autocoscienza dei cittadini e la loro storia culturale.

La novità più significativa, rispetto alla precedente normativa vincolistica, è il divieto di esportazione di determinati beni [2] , nonché il termine bimestrale per l’esercizio della prelazione statale per i beni oggetto di notifica ministeriale in quanto rientranti nella categoria dei beni culturali.

Adempimento della Costituzione repubblicana Modifica

Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione". Nell'articolo 117 si precisa la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei "beni culturali".

Dagli anni cinquanta, vari atti internazionali italiani usarono il termine "beni culturali". Con la costituzione del "Ministero per i beni culturali e ambientali", avvenuta con d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l.29 gennaio 1975, n. 5, la direzione generale delle antichità e belle arti e la direzione generale accademie, biblioteche e diffusione della cultura sono passate dalla Pubblica istruzione al nuovo ministero, il cui ordinamento è stato approvato con d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805.

Nel 1977 le competenze sui beni culturali in Sicilia, così come previsto dalla legge costituzionale n.2/1948, passano alla Regione Siciliana, attuate con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.635 e n. 637 e con la legge regionale n.80 dell'1 agosto 1977 [3] con il trasferimento dei musei nazionali, delle soprintendenze e del relativo personale alla Regione.

Nel 1998 cambia denominazione in "Ministero per i Beni e le Attività Culturali". Una delle principali vicende storiche che portò all'evoluzione del concetto di bene culturale fu la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo), alla quale ha fatto seguito un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo) del 26 marzo 1999. Questi strumenti di diritto internazionale costituiscono l'attuale fondamento della protezione dei beni culturali.

Gli anni '90 Modifica

Nel Decreto legislativo 1998, n. 112 (in attuazione della legge n.59 del 1997, detta "legge Bassanini"), al capo V, intitolato "Beni e attività culturali", per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali (art.148 "Definizioni", comma 1, lettera a): ""quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà". Nel medesimo articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di "beni ambientali", "tutela", "gestione", "valorizzazione" e "attività culturali". Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di "bene culturale", che comprende ora anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici.

Con il Decreto legislativo 1998, n. 368 , sempre in attuazione della medesima legge, veniva inoltre istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale erano devolute le attribuzioni del precedente "Ministero per i beni culturali e ambientali" e quelle su spettacolo, sport e impianti sportivi che precedentemente spettavano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un elenco di categorie di beni culturali era stato inoltre inserito nell'Allegato A ("Categorie di beni") della legge n.88 del 1998, riguardante le "Norme sulla circolazione dei beni culturali".

La legge n.352 del 1997 ("Disposizioni sui beni culturali") delegava il governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti per i beni culturali e ambientali. Nel decreto legislativo in attuazione di tale legge (n.490 del 1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", articoli 2, 3 e 4) la definizione di bene culturale ricalca quelle offerte dai precedenti provvedimenti.

La codificazione del 2004 Modifica

I provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni novanta hanno ridisegnato la materia, semplificandola, [4] e sono poi stati raccolti nel 2004 in un testo unico, il codice dei beni culturali e del paesaggio, che porta la firma del ministro pro tempore Giuliano Urbani.

L'amministrazione creata nel 1939 ed articolata sulle Soprintendenze - oggi alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali tutela, con gli strumenti apprestati dal codice Urbani del 2004, tutto ciò che ha un valore artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico o letterario.

Catalogo Modifica

Uno dei primi obiettivi della tutela dei beni culturali è stato quello di identificarli, perché non sfuggissero alla tutela. La costruzione del catalogo generale dei beni culturali italiani è un processo in continuo divenire e a tutt'oggi non esiste un catalogo unico.

Negli anni 2010 sono apparsi numerosi applicativi e siti web per l'identificazione dei beni culturali (compresi quelli privati), fra cui SIGeCweb [5] e sigecSSU [6] (per i beni gestiti dal ministero [7] ), [8] DBunico/luoghi della cultura, [9] VIR, [10] [11] dati.beniculturali.it [12] e numerose banche dati regionali. [7]

La catalogazione dei beni culturali si è sviluppata anche come disciplina.

I beni archivistici e bibliografici testimoniano un'attività umana, sia mediante supporti cartacei che elettronici, digitali, sonori, magnetici o di ogni altro tipo offerto dalla tecnologia.

L'amministrazione archivistica, istituita con DPR del 30 settembre 1963 n.1409, si occupa della conservazione del patrimonio archivistico italiano, nelle seguenti modalità:

 • Conservare: gli archivi degli stati preunitari i documenti degli organi legislativi (Camera e Senato), amministrativi e giudiziari dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o altro titolo archivi notarili, archivi privati di notevole interesse storico depositati o donati, archivi di enti pubblici soppressi, archivi di corporazioni religiose soppresse, ecc.)
 • Esercitare la vigilanza: sugli archivi degli enti pubblici sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo i privati.

Inquadramento amministrativo Modifica

L'Amministrazione archivistica è parte integrante dell'amministrazione dei beni culturali in Italia a partire dalla fondazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1975), istituito da Giovanni Spadolini con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente, al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale raccogliendo le competenze e le funzioni in materia che erano prima competenza di:

 • Ministero della pubblica istruzione (antichità e belle arti, accademie e biblioteche),
 • Ministero dell'interno (Archivi di Stato)
 • Presidenza del Consiglio dei ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).
Lo stesso argomento in dettaglio: Direzione generale Archivi.

Limiti Modifica

La disciplina archivistica appare arretrata sotto il profilo della libera consultazione e quindi del diritto alla conoscenza: «la proiezione dei fatti nelle carte – non solo in Italia, ma anche in Italia – soffre delle medesime forme di ipocrisia, con cui si sono raccontati i fatti nel loro divenire. Ecco perché occorre passare attraverso una revisione della disciplina archivistica, offrendo al documento storico un trattamento conforme alle altre testimonianze appartenenti al patrimonio culturale del Paese: obblighi di non dispersione, di custodia, di tutela e di messa a disposizione della pubblica fruizione, discendenti dal Codice Urbani e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133» [13] .


Video: Robbert Dijkgraaf - Albert Einstein DWDD University